• (Nederlands) Officiële opening Schepenstraat

   (Nederlands) Zaterdag 13 april was de officiële opening van de Schepenstraat. door loco-burgermeester en wethouder Bert Wijbenga. Binnen het kader van Right-To-Challenge is het inrichtingsplan voor de Schepenstraat in Rotterdam het eerste project in Nederland waar bewoners zelf het ontwerp, de communicatie en participatie op zich nemen. Ook heeft de straat een eigen lied gekregen; geschreven en gezongen door de Wibra-Sisters, zelf woonachtig in de Schepenstraat!

    [:nl]

    Graaf van Portland

    Graaf van Portland is an approachable cafe-restaurant in the Buijtenland of Rhoon. A place where young and old can eat, drink and children can play. Graaf van Portland introduces visitors to the history of this place, the agricultural products and the nature reserve. A wonderful starting point to discover the area.

    Eten&Drinken in het Buytenland van Rhoon

    Graaf van Portland wordt één van de entrees tot het nieuwe recreatiegebied Buytenland van Rhoon. In de lente en zomer ga je als bezoeker door een wilde pracht van bloemen en grassoorten alvorens het etablissement te bereiken. De ingezaaide akkerranden omzoomen de plek en trekken allerlei bijen en vlinders aan.  Rondom het paviljoen zijn hagen , houtkanten en fruitbomen aangeplant die zorgen voor de nodige afwisseling en een broedplaats bieden voor verschillende vogels. De rijkdom van het gebied kun je hier zien, voelen en proeven!

    Door zijn ligging in de hoek van de Portlandse polder vormt deze plek een schakelpunt tussen binnen- en buitendijksgebied. Een plek waar mensen van de auto overstappen op de fiets of te voet verder gaan om te onthaasten.  Gezinnen met kleine kinderen hoeven zich niet te vervelen door de grote natuurspeelplaats bij het paviljoen. Het paviljoen voegt zich architectonisch op een natuurlijke wijze  in zijn omgeving. Een beschut en halfoverdekt terras zorgt ervoor dat bezoekers ook in het voor- en naseizoen buiten kunnen zitten met zicht op het eeuwenoude polderlandschap.[:en]

    Graaf van Portland

    Eat&Drink in Buytenland van Rhoon

    Graaf van Portland becomes one of the entrances to the new recreation area Buytenland van Rhoon. In the spring and summer you as a visitor go through a wild splendor of flowers and grasses before reaching the establishment. The sown field edges zoom the spot and attract all sorts of bees and butterflies. Around the pavilion, hedges, wood edges and fruit trees have been planted that provide the necessary variety and provide a breeding ground for different birds. You can see, feel and taste the richness of the area here!

    Because of its location in the corner of the Portland polder, this spot forms a linkage between the inner and outer dike area. A place where people change from car to bike or continue on foot to relax and enjoy the environment. For families with small children there is a large natural playground next to the pavilion. The pavilion fits architecturally in its surroundings. A sheltered and semi-covered terrace ensures that visitors can also sit outside in the early and late season with a view of the ancient polder landscape.[:]

     [:nl]

     Boshuis Joppe

     The forest house Joppe is in the middle of a larch forest. The existing holiday home is extended with a new wing. This joins as a chameleon in its green environment. Through specific openings, the experience of the forest is intensified from inside out.

     Binnen - Buiten

     De uitbreiding voor een vakantiehuis in de bossen bij Joppe ligt verscholen op een groot kavel met lariksbomen. De nieuwe vleugel wordt architectonisch losgehouden van het bestaande houten vakantiehuis. De gevels van het nieuwe gedeelte worden bedekt met natuursteenleien in roodbruin tinten. Het geschubde huis zorgt door zijn kleurstelling en materialisering voor de vervlechting van landschap en gebouw.

     Het ontwerp heeft naar buiten toe een meer gesloten en introvert karakter dat goed past bij het gebruik: rust en slaap. Binnen wordt lichtinval en oriëntatie heel bewust ingezet voor het creëren van drie heel verschillende slaapkamers; in één kamer steekt je hoofdkussen letterlijk uit de gevel, in de ander kun je de hele nacht naar de sterren kijken en vanuit de derde kamer loop je zo het bos in.

     Het gebouw is volledig opgebouwd uit Structural Insulated Panels, kort SIPS’s. De zelfdragende houten sandwichpanelen worden geprefabriceerd en in minder dan een week op locatie in elkaar gezet. Binnen zijn de panelen afgewerkt met vuren latten. Het interieur is op maat gesneden voor de functies en het gewenste gebruik en zo compact mogelijk ontworpen. De bedden en opslagruimten zijn ingebouwd waardoor er verder geen meubilair nodig is.[:en]

     Boshuis Joppe

     Inside -Ouside

     The extension for a holiday home in the woods near Joppe is tucked away on a large plot with larch trees. The new wing is architecturally separated from the existing wooden house. The facades of the new part are covered with natural stone slates in reddish-brown tones. The scaly house ensures the interweaving of landscape and building through its colour scheme and materialisation.

     The design has a more closed and introverted exterior that fits well with the use: rest and sleep. Inside, light and orientation is deliberately used to create three very different bedrooms; in one room your pillow literally protrudes from the facade, in the other you can watch the stars all night and from the third room you walk into the forest.

     The building is completely made up of Structural Insulated Panels, short SIPSs. The self-supporting wooden sandwich panels are prefabricated and assembled on location in less than a month. Inside, the panels are finished with spruce slats. The interior is tailored for the functions and the desired use and designed to be as compact as possible. The beds and storage rooms are built in so that there is no need of furniture.[:]

     • Residents’ evening Graaf van Portland

      At the end of January the design for the restaurant "Graaf van Portland" including the landscape plan was presented to local residents. Residents and the Area Cooperative are both positive about this new development in the Buytenland van Rhoon. See here an article on the website of the Area Cooperative.

       [:nl]

       Placemaking District E

       As an expert in placemaking and programming, Vitibuck was asked by Veldacademie to come up with a concept to make the District E centre development in Eindhoven a reality in the short term.

       De welkomstplek van Eindhoven

       Het placemaking concept voor District E gaat uit van de kernwaarden van de nieuwe ontwikkeling; Innovatie&Techniek, Cultuur&Ontmoeten, Kennisuitwisseling, poort van Eindhoven&regio. De aangedragen ideeën/plannen en gevoerde gesprekken met stakeholders geven input voor de verdere invulling. Het concept is tweeledig.

       Ten eerste wordt een ruimtelijke interventie ontwikkeld. Een fysieke uitvalsbasis is essentieel voor programmering en placemaking om partijen duurzaam aan District E te kunnen binden. Zo kan in de komende jaren al tijdens de uitvoering en oplevering van District E geëxperimenteerd worden met toekomstige functies, waardoor een interactieve en lerende omgeving ontstaat. Deze bouwmanifestatie heeft een festival karakter en biedt de mogelijkheid om flexibel mee te veranderen met de bouwplaats.

       Ten tweede wordt er met het stedelijk cultureel netwerk een gezamenlijke programmering opgezet, dat District E met bestaande instellingen en festivals verbindt. Het onderscheidend vermogen van de living lab District E ligt in het creëren van continuïteit en verbinden van wat er al gebeurd in Eindhoven. District E wordt de verbindingsplek en een plek voor ontmoeting waar iedereen welkom is. District E wordt de poort en entree van de stad: de Welkomstplek van Eindhoven.[:en]

       Placemaking District E

       The welcome spot of Eindhoven

       The placemaking concept for District E is based on the core values ​​of the new development; Innovation & Technology, Culture & Meeting, exchange of knowledge, gate of Eindhoven & region. The ideas / plans put forward by and discussions held with stakeholders provide input for the further implementation. The concept consists of two factors.

       First, a spatial intervention is developed. A physical base is essential for programming and placemaking in order to permanently bind parties to District E. This way in the coming years, during the construction work and completion of District E, you can experiment with future functions, creating an interactive and learning environment. This building event has a festival character and offers the possibility to flexibly change with the construction site.

       Secondly, joint programming is being set up with the urban cultural network, which connects District E with existing institutions and festivals. The distinctive character of the District E living lab lies in creating continuity and connecting what is already happening in Eindhoven. District E becomes the place of communication and a place for meeting where everyone is welcome. District E becomes the gateway and entrance of the city: the Welcome Spot of Eindhoven.[:]

       • Extension Vroesenpaviljoen

        There is work te be done - Vroesenpavilion becomes even more beautiful! This week the third phase of the Vroesenpavilion started. It started as a small pavilion in the middle of the Vroesenpark and proved that there is a great need for a café and meeting place in the neighbourhood. In this last phase, the temporary toilets will be replaced and a pergola will be placed on the terrace side alongside the building in order to be able to sit outside in less weather.

        • Debate AANKEILEN!

         Arzu Ayikgezmez from Vitibuck was invited to think about the future of the M4H area from the viewpoint of her experience in culture and social entrepreneurship in Rotterdam South. In discussion with Jurgen Bey (Studio Makkink & Bey), Jelta Boeijenga (IABR) and Marcel Loossen (ABC Vastgoed Groep).

         • Living Lab Maashaven

          We look back on a successful meeting # 6 Stadslab Maashaven with residents, entrepreneurs, cultural-social initiators, educational institutions and the municipality. During this meeting we worked on a sustainable and inclusive vision for the development of the area around the Maashaven. Beautiful ideas came along: Can we make a temporary bridge to connect Tarwewijk en Katendrecht? For more information see www.stadslabmaashaven.org.

          • Final report Placemaking District E

           Vitibuck/Veldacademie and LightHouse TUe have presented a plan of approach to the municipality and developer Amvest for short-term placemaking and the creation of a long-term stakeholder community in the area of ​​District E.

           • Workshop TU Delft

            Students of TU Delft have started working on the harvest of the Stadslab Maashaven under the guidance of Arzu Ayikgezmez, Heleen Bothof, Libera Amenta and Teun de Booij. The assignments that have been appointed by the stakeholders have been made visible and the students looked at both short-term solutions and long-term visions. The results of the workshop will be presented to the stakeholders at the next stadslab meeting in January. The workshop is the start of the minor "Neighborhoods of the Future" within the Urbanism Department TU Delft.